องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐ เบอร์โทร ๐๕๖-๗๑๓๙๘๘

 
 
คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม

     

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

     คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

     

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

     

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

     

คู่มือการปฏิบัติงาน

     

 
 
 
 
 
 099 135 4638


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
1669
จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน AIPA ปี 2562
สำนักงานจัดหางาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา